Jaké máme pracovní víza pro cizince

Jaké máme pracovní víza pro cizince

Pracovníci ze zahraničí představují poměrně velikou část tuzemské pracovní síly prakticky na všech úrovních.

Globalizace podniků, fuze korporací a mezinárodní tržní prostor vytváří velmi dobré podmínky pro mezinárodní migraci zaměstnanců směřující k nabízení a obsazování pracovních míst pracovníky s optimální kvalifikací a platovými požadavky.

Právě vysoká nabídka pracovních příležitostí je důvodem, proč jsou firmy nuceny hledat pracovníky ze zahraničí nejen pro lukrativní vyšší pozice, ale zejména pro dělnická zaměstnání, které přestávají být atraktivní pro tuzemské uchazeče.

Zaměstnávání pracovníků ze zahraničí

Pracovní imigrace je pro Českou republiku rozdělena do dvou proudů (obdobně jako v jiných státech Evropské unie). Společný tržní prostor i trh práce členských států umožňují uchazečům hledat optimální zaměstnání ve velmi širokém spektru zaměstnavatelů.

pracovní vízum

Pracovníci přicházející z jiného státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci (bez ohledu na to, z jaké země pochází) mají možnost získat a vykonávat zaměstnání za velmi podobných podmínek, jako zaměstnanci tuzemští a jejich pobyt na území ČR nevyžaduje vízum, jelikož jsou označovány jako osoby s volným přístupem na pracovní trh, resp. jsou držiteli pobytové karty rodinného příslušníka.

Pracovníci z nečlenských států a bez rodinných vazeb, které umožňují volný přístup k pracovnímu trhu, musí splnit několik specifických podmínek, aby mohli být v tuzemsku zaměstnání.

prácovní místa

Zahraniční pracovníci z nečlenských států

Pokud přichází pracovník z mimoevropského prostoru, musí pro výkon zaměstnání v tuzemsku získat pracovní vízum. To může mít hned několik podob, přičemž primárně se pracovní víza dělí podle délky pobytu.

Pro krátká sezónní zaměstnání se využívá tzv. krátkodobé vízum, které lze aplikovat pouze po dobu kratší 90 dnů, pro výkon delšího pracovního poměru je pak nutné si vyřídit dlouhodobé vízum opravňující k pobytu i k výkonu zaměstnání.

Povolení k zaměstnání

Pro delší pracovní poměr vymezeného rozsahu u jednoho zaměstnavatele se vydává tzv. povolení k zaměstnání. Jedná se o institut, který opravňuje k výkonu činnosti sezónní nebo specifikované, a uplatňuje se na menší rozsah prací u konkrétního zaměstnavatele.

Povolení k zaměstnání lze prodloužit, nelze jej však využít u více zaměstnavatelů.

Povolení k pobytu

Pobytové povolení za účelem výkonu povolání má několik podob. Nejčastěji je jím tzv. zaměstnanecká karta, tedy oprávnění k výkonu jakéhokoliv zaměstnání bez požadavku na odbornou způsobilost.

Obdobou zaměstnanecké karty je pak modrá karta, jíž je možné získat pouze při doložení dosaženého vzdělání. Zaměstnanecká karta je vydávána ve dvou režimech, pro cizince bez povolení k pobytu je určena zaměstnanecká karta v duálním režimu, osoby s přístupem na volný pracovní trh pak využívají zaměstnaneckou kartu neduální.